A MIROEV Kft által üzemeltetett

 MIROEV törzsvásárlói közösség belső szabályzat

 5. sz. melléklete!

 

5.0) Etikai szabályzat!

 

5.1.) Általános rendelkezések

Bevezető

5.1.a.) Jelen „Etikai szabályzat” a MIROEV Kft által üzemeltetett MIROEV Törzsvásárlói közösségben tevékenykedő, Független képviselő státusszal rendelkező Törzsvásárlók és szerződött Termékpartnerek, valamint a Törzsvásárlói közösséggel kapcsolatba kerülő nem regisztrált magánszemélyek viselkedését hivatott szabályozni.

5.1.b.) Ezen szabályzatban foglaltakat megsértőkkel szemben etikai vizsgálat lefolytatását rendelheti el a MIROEV Kft.

5.1.c.) Az MIROEV Kft. fenntartja a jogot az etikai szabályzat megváltoztatására, módosítására, amennyiben törvényváltozás, műszaki, technikai fejlesztés vagy előre nem látható okból szükség lenne. Az MIROEV Kft. a változtatás - módosítás életbelépése előtt 15 nappal köteles tájékoztatni az érintetteket. A miroev.eu weboldalra feltöltött tájékoztató, kielégíti a tájékoztatási kötelezettséget. Az érintettnek nem kell újból hozzájárulni a változáshoz - módosításhoz, amennyiben egyetért azzal, folytathatja a munkát, nincs egyéb teendője, mint a változás – módosítás betartása, ha rá vonatkozik. Amennyiben nem ért egyet a változással - módosítással úgy a Belső szabályzat 2. sz. melléklet, a Törzsvásárlói ÁSZF 2.8.c.)  pontját kell alkalmazni.

 

5.2.) Fogalmak:

5.2.a.) Etikai vétség:Ezen szabályzatban megfogalmazott szabályok, magatartási irányelvek megszegése.

5.2.b.) Etikai vizsgálat: A feltételezett „Etikai vétség” jogszerű feltárása.

5.2.c.) Az etikai vizsgálat szereplői: (a) MIROEV Kft. –által kijelölt képviselő, az etikai vizsgálatot lebonyolító személy, (b) az etikai vétséget feltáró, bizonyítékkal rendelkező, vagy megbízott jogi képviselője, (c) valamint az etikai vétséget elkövető, vagy jogi képviselője.

5.2.d.) Etikai vizsgálat lefolytatása:Az etikai vizsgálat akkor is lefolytatható, (a) amennyiben az etikai vétséget feltáró nem jelenik meg az etikai vizsgálaton, azonban a kétséget kizáró bizonyítékokat átadja a MIROEV Kft által kijelölt az etikai vizsgálatot lefojtató ügyintézőnek vagy jogi képviselőnek. (b) Az etikai vizsgálat akkor is lefolytatható, amennyiben az etikai vétséget elkövető, vagy jogi képviselője nem jelenik meg az etikai vizsgálatra kijelölt helyszínen és időpontban. Ebben az esetben, az érintetteket, írásban kell értesíteni a vizsgálat eredményéről.

5.2.e.) Érintettek: Regisztrált Törzsvásárlók, szerződött Termékpartnerek, valamint a Termékpartner megbízottai, képviselői, alkalmazottai, azok a magánszemélyek, akik nem regisztráltak a Törzsvásárlói rendszerbe, de kapcsolatba kerültek a Törzsvásárlói rendszer üzemeltetésével, kapcsolatos információkkal.

5.2.f.) Kártalanítás: Amennyiben az etikai vétség bebizonyosodik, a vétséggel anyagi kárt okozóval szemben, az MIROEV Kft. –nek joga van a keletkezett kárt meghatározni, saját hatáskörben vagy külső szakértő közreműködésével. A meghatározott összeget bírósági úton joga van behajtatni az etikai vétséget elkövetővel szemben. A kártalanítás a teljes kár megtérítését foglalja magába. Amennyiben az etikai vétség bizonyíthatóan megtörtént, az elkövető köteles a teljes kárt megtéríteni, ideértve az ügyvédi költség, bírósági költség, valamint a ráfordított munkaórák ellenértékét.

 

5.3.) Etikai Szabályzat!

5.3.a) A Törzsvásárlókra vonatkozóan:

5.3.b.) A MIROEV Törzsvásárlói Közösség Zárt közösség, csak ajánlás útján elérhető. A Törzsvásárló a Jelölt megkeresésével tudja ajánlani vagy online hirdetéssel kereshet jelölteket, ahol felajánlhatja csatlakozási lehetőséget. Amennyiben a jelölt közömbös vagy elutasító, Tilos a jelölt zaklatása.

5.3.c.) A Törzsvásárlók, a más csoportokban regisztráltak személyét, tevékenységét kötelesek tiszteletben tartani! Tilos másokra, más MLM hálózatokra sértő megjegyzést tenni.

5.3.d.) Tilos a Törzsvásárlói közösségben, bármilyen fórumon, platformon politikai, vallási, etnikai hovatartozást firtató nézeteket terjeszteni, politikai beállítottságról állást foglalni, azt népszerűsítés céljából terjeszteni!

5.3.e.) A Törzsvásárlónak, a nyilatkozataiban, tartózkodni köteles, más versenytársak összehasonlításával, azokat kritikával, negatív véleménnyel illetni.

5.3.f.) Az érintetteknek tilos az MIROEV Kft –ről az MIROEV Törzsvásárlói közösségről valótlan véleményt megfogalmazni, kinyilvánítani, azt közösségi oldalakra feltölteni, véleményt ott népszerűsíteni.

5.3.g.) Bárkit érhet sérelem, akár, Önhibáján kívül. A MIROEV Kft ügyfélszolgálatot tart fent, az esetleges felmerülő problémák megoldása érdekében. Az érintett köteles a kialakult probléma megoldására törekedni, amennyiben ez nem megoldható, csak a hivatalos úton intézheti ügyét, először a MIROEV Kft-nek köteles bejelenteni, az általa vélt problémát, esetleges sérelmet. A MIROEV Kft minden esetben kivizsgálja a panaszt. Az ügy súlyosságától függően meghozza a döntést, amelyről értesíti a sértettet. Tilos bármilyen esetet a közösségi hálóra feltölteni, bárkit hátrányos véleménnyel illetni, kritizálni előzetes kivizsgálás vagy bírósági döntés hiányában!

5.3.h.) Bármilyen eset nyilvánosságra hozatalának kizárólag az MIROEV jogosult, a Belső szabályzat 2. sz. melléklet Törzsvásárlói ÁSZF 2.6.d.) szakasz értelmében.

5.3.i.) Tilos olyan állítás, amely nem egyezik meg az „MIROEV Törzsvásárlói közösség Üzleti bemutató” anyagával, valamint a MIROEV Kft által kommunikált, bemutató anyagokkal.

5.3.j.) Az MIROEV Kft a képzéseket, a weboldal használatát, a Törzsvásárlói rendszer működési elemeit, az üzletépítésre vonatkozó ajánlásokat, oktatóvideókon keresztül oldja meg. Az oktatóvideók egyes elemei, szerzői joggal védettek, a vállalat szempontjából üzleti titkokat tartalmaznak. Tilos azokat letölteni saját számítógépre, vagy külső tárhelyre. Tilos feltölteni az internetre, videó megosztókra vagy bármilyen közösségi portálra.

5.3.k.) Az oktatóvideók egy külön weboldalon vannak elhelyezve. Minden Törzsvásárlónak eljuttatjuk a weboldalhoz való személyre szabott hozzáférést. Tilos a hozzáférési adatokat bárkinek átadni, átruházni! MIROEV Kft. jogot tart a hozzáférési adatok visszavonására, amennyiben gyanú merülne fel a videó anyagokkal kapcsolatos visszaélésre, a kivizsgálás időtartamára. Különös figyelemmel jelen Etikai szabályzat 5.3.j.) –ra tekintettel.

5.3.l.) Tilos egy személynek, vagy vállalkozásnak egyéb szervezetnek többszörös regisztrálás! Egy adóalanynak, csak egy webirodája lehet! Minden esetben a Magyar jogrend az irányadó!

5.3.m.) A Termékpartnernél való vásárlás során, azonos jogai vannak a Törzsvásárlónak, mint bármely más, nem regisztrált vásárlónak. Tilos, elsőbbségi jogot követelni a Termékpartnertől, arra hivatkozva, hogy Ön regisztrált Törzsvásárló!

5.3.n.) A Törzsvásárló részéről, Tilos felajánlani a Termékpartnernek, hogy a vásárlás után járó visszatérítés összegét, kedvezményként vonja le a helyszínen, kikerülve ezzel a MIROEV Törzsvásárlói közösség rendszerét. Súlyos szerződésszegésnek minősül!

5.3.o.) Vásárlást igazoló dokumentum tekintetében Tilos azzal való vásárláskor a terméket vagy szolgáltatást nem átvenni, hanem az ellenértéket pénzben kérni vagy követelni! Amennyiben a termékkel vagy szolgáltatással nincs megelégedve a Törzsvásárló, abban az esetben, lehet más azonos értékű árura átcserélni vagy töröltetni kell a vásárlást igazoló dokumentumot. Ebben az esetben új vásárlást igazoló dokumentumot kap a Törzsvásárló, ugyan annál a Termékpartnernél.

5.3.p.) MIROEV logó használatát akár kötelezettség, akár tilalom tekintetében kizárólag a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 21. sz. melléklete a "MIROEV logó szabályzat" –ban foglaltak szerint kötelező alkalmazni, mely a jelen szabályzat elválaszthatatlan része.

 5.3.r.) Szórólap, mint marketing eszköz, vevőszerzés, ügyfélszerzés, egyéb információ eljuttatása a célterületre. Alkalmazását legtöbb területen helyi, Önkormányzati rendelettel szabályozzák, ezért konfliktusok elkerülése érdekében érdemes a település Jegyzőjétől írásos állásfoglalást kérni, ha szükséges, erre a célra területi engedélyt kiváltani. A szórólapterjesztést és a DM (direkt marketing) alkalmazását egyéb jogszabályok is szabályozzák. Az érintettek a szabályok be nem tartásából kifolyólag a MIROEV Kft. -t bármelyik hatóság elmarasztalja, akár pénzbírsággal sújtja, a MIROEV Kft a kár teljes összegét áthárítja a jogsértőre. Különös tekintettel a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 2. sz. Melléklete a Törzsvásárlói ÁSZF. 2.6.b.) szakaszára.

 

5.4.) Termékpartnerekre vonatkozóan:

5.4.a.) A Termékpartnerekre vonatkozó etikai szabályok, kiterjednek a Termékpartnerre a megbízottaira, a teljesítési segédekre, képviselőire és az alkalmazottaira egyaránt.

5.4.b.) A MIROEV Kft és a Termékpartner közötti viszonyt, szerződés szabályozza. A termékpartner köteles a szerződésben vállaltak szerint eleget tenni kötelezettségeinek. Az együttműködési szerződésnek elkülöníthetetlen része a Termékpartner Általános Szerződési Feltételekhez kapcsolódó minden olyan szabályzat és a szabályzatokhoz tartozó mellékletek, amely a MIROEV Törzsvásárlói Közösség működését szabályozza.

5.4.c.) A Termékpartner megbízottja, teljesítési segédje, képviselője, alkalmazottja a vásárlásra jelentkező Törzsvásárlónak nem mondhatja, hogy erről nem tud semmit és ezzel nem foglalkozik, felhatalmazás hiányában vagy bármilyen kifogás megjelölésével. Különös tekintettel el a MIROEV Törzsvásárlói közösség belső szabályzat Termékpartneri ÁSZF 3.4.a.) szakaszban foglaltak betartása.

5.4.d.) A Termékpartner köteles a meghirdetett áron adni a terméket, vagy szolgáltatást a Törzsvásárlónak, mint bárkinek, aki nem regisztrált Törzsvásárló. Nem hivatkozhat arra, hogy a Törzsvásárlónak visszatérítést ad, azért drágább az Ő számára a termék, vagy szolgáltatás.

5.4.e.) A Termékpartnernek, az árképzését úgy köteles kialakítani, hogy a vállalt visszatérítést, a meghirdetett árból köteles adnia, nem hivatkozhat arra, hogy az akció nem vonható össze, más kedvezménnyel! . Különös tekintettel el a MIROEV Törzsvásárlói közösség belső szabályzat Termékpartneri ÁSZF 3.4.h.)és a 3.4.i.) szakaszban foglalt kötelezettség betartása.

5.4.f.) A Terékpartnernek tilos felajánlani a Törzsvásárló részére, hogy a visszatérítés összegét, termék vagy szolgáltatás megfizetéskor levonja, azonnali kedvezményként és ezzel kikerülné a MIROEV Törzsvásárlói közösség rendszerét. Súlyos szerződésszegésnek minősülő cselekmény!

5.4.g.) A Termékpartner, köteles a Törzsvásárlónak a törvényben előírt jogait érvényesíteni, ugyan úgy, mint bármely egyéb vásárlónak, aki nem regisztrált Törzsvásárló. (pl. szigorú számadási bizonylat, garancia, elállási jog. stb.)

 

5.5.) Általános rendelkezések

5,5.a.) A felek a szerződésből eredő jogaik gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.

5.5.b.) Az etikai szabályzatban a kötelezettségvállalások és megállapodások kizárólag a felek érdekeit, szolgálják, és nem értelmezhetők úgy, hogy bármilyen más Harmadik Személyek részére bármilyen jogot biztosítanak.

5.5.c.) A Felek az etikai szabályzatban felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek.

5.5.d.) Az etikai szabályzat és annak értelmezésére, illetve a Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és más, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

5.5.e.) A Szabályzat teljesítése során keletkező jogviták esetén a Felek a magyar jogot tekintik irányadónak.

 

5.6.) Törzsvásárlói közösséggel kapcsolatba kerülő nem regisztrált magánszemélyek vonatkozásában:

5.6.a.) A MIROEV Törzsvásárlói rendszerhez kapcsolódó technológiákkal, a weboldalainkon található információkon keresztül, valamint a Törzsvásárlók jelöltjeik megkeresésével nagyon sokféle gondolkodású emberhez eljutnak az információk tevékenységünkről.  Nem várjuk el és nem is várhatjuk el, hogy mindenki elfogadja rendszerünket és csatlakozzon. A MIROEV Kft és a Független képviselő státusszal rendelkező Törzsvásárlók, elfogadják és kötelesek tiszteletben tartani a jelöltek döntését. A nem csatlakozók, nem férhetnek hozzá oktatóvideóinkhoz, ahol részletesen bemutatjuk rendszerünk működését, szervezeti felépítését, így csak töredék információkkal rendelkeznek. Előfordulhat, hogy valaki a rész információk birtokában vagy egyéni gondolkodásmódjának köszönhetően, negatív véleményt formál a MIROEV Törzsvásárlói közösségről, a tevékenységünkről és azt kommunikálja, terjeszti, közösségi hálókon próbálja népszerűsíteni véleményét. Ezzel a cselekménnyel, kárt okoz a MIROEV Kft. - nek, a Törzsvásárlóknak, a szerződött Termékpartner vállalkozásoknak. A MIROEV Kft ilyen cselekménnyel találkozik, a bizonyítékokat begyűjti, vagy képviselőivel begyűjteti és minden esetben Rendőrségi és jogi eljárást kezdeményez a cselekmény beszüntetése érdekében, valamint az okozott kár jogi úton való megtérítés érdekében. A MIROEV Kft a Törzsvásárlók és a szerződött Termékpartnerek védelme érdekében, a kárt okozóval szemben 100% -os kártalanítási igénnyel fog fellépni!

Kérjük, az érintettek részéről a fentiek tudomásul vételét és maradéktalan betartását!

 

2111 Szada 2021,07,01.

MIROEV Kft.